Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Week 4 vrijdag

LEES Jakobus 5:19-20
19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.
SOAP Jakobus 5:19-20
Jakobus eindigt deze krachtige en uitdagende brief aan de verstrooide en vervolgde Joodse christenen. Hij moedigt hen aan om vol passie degenen die afgedwaald zijn op te zoeken en te bereiken. Gelovigen worden opgeroepen te bidden voor hen die van het geloof afgedwaald zijn en hen terug te brengen tot de Heer.
Waar zie jij het bewijs van de invloed van Satan en bemoeienis als jij (of iemand van wie je houdt) vol ijver God wil zoeken en gehoorzamen? En hoe merk en zie jij Gods bescherming en vreugde als je middenin moeilijke omstandigheden zit? Als we ijverig God zoeken, mogen we God bidden om een afgedwaalde gelovige terug te brengen, voor Zijn wijsheid en onbaatzuchtige liefde, voor Zijn macht om onze tong in be…
Recente posts

Echt Geloof Uitleven

De wereld zegt dat je wel langs het randje kunt lopen - met één voet in de wereld en één voet in het Koninkrijk leven.
Maar Jakobus wijst ons op de weg, de waarheid en het enige pad naar echt leven.
Het is een alles insluitende relatie met Jezus die ons van binnenuit verandert.
Het is de volheid van Hem, die vrede en een doel in de plaats stelt van frustraties en futiliteiten. 
Het is een hoop die diep in onze zielen daalt en het kan niet anders dan opgemerkt worden door de wereld om ons heen.
We zijn voor één Heer geschapen, en Jakobus roept ons op geen compromissen meer te sluiten en God alleen te volgen met achterlating van al het andere. Laten we als we geconfronteerd worden met onze tekortkomingen, berouw hebben, bemoedigd door de overvloedige genade van Christus, en gemotiveerd godvruchtig te leven door Zijn kracht en voor Zijn heerlijkheid. - Jen Thorn (Introductie Jakobus) Als we ons helemaal geven in de waarheid van het evangelie en onze zwakheid inwisselen voor de kracht van Christ…

Week 4 donderdag

LEES Jakobus 5:13-18

13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

SOAP Jakobus 5:13-16

Jakobus moedigt gelovigen in Christus aan om te bidden in alle omstandigheden. Hij toont de kracht van gebed om te genezen, te bemoedigen en de gelovige kracht te geven. In een oprecht gebed van een gelovige zijn de woorden, acties en motieven volledig in overeenstemming en in volledige onderwerping aan God.
Welke prioriteit heeft gebed in jouw leven? Voor wie roept God jou op om te bidden en om mee te bidden? Jezus…

Week 4 woensdag

LEES Jakobus 5:7-12

7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. 8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 

SOAP Jakobus 5:7-8

Omdat het oordeel over de goddelozen vaststaat, roeptJakobus gelovigen op om geduldig te zijn tot die tijd komt. Als het gaat over het omgaan met lijden dan is Jezus ons voorbeeld. Zijn reactie op valse beschuldigingen en de dreiging van de dood was geduld, kalmte en gefocused blijven op Gods wil voor Hem. Jezus verdedigde Zichzelf niet tegen Zijn vijanden. Hij liet dat Zijn Hemelse Vader over. Jezus gaf zich over aan het lijden zodat Hij Gods plan kon vervullen en Zijn oneindige liefde kon tonen. Als je onrechtvaardig lijdt, welk voorbeeld van het lijden van Jezus kan jij toepassen in jouw leven? God is bij machte om de onrechtvaardigheid van de mens te gebruike…

De Genaderace

In welk seizoen van het leven we ook zitten, we hebben vaak de neiging om vooruit te racen. Een spannend sollicitatiegesprek kan ons misschien een betere baan opleveren, die hopelijk genoeg oplevert om die nieuwe auto te kunnen kopen en die auto is het perfecte vervoersmiddel voor dat reisje dat je wilt maken. Voor je het gesprek hebt, heb je misschien al allerlei plaatsen die je wilt bezoeken op een rijtje gezet. Maar deze race lopen we met de Heer en het gaat niet om wat we willen doen, het gaat om wie we willen zijn. God wil niet dat we op de zaken vooruit lopen en Hij zegt ons dat we ook niet voor Hem uit moeten lopen. “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.” Jakobus 5:7-8
Mijn oudste dochter is negen en haar behoefte om altijd en overal …

Week 4 dinsdag

LEES Jakobus 5:1-6
1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. 
SOAP Jakobus 5:1-3
Jakobus geeft een waarschuwing door te wijzen op het einde van een groep goddeloze, rijke mensen die de armen onderdrukten doordat ze zich aan weelde te buiten zijn gegaan, loon onthouden hebben en de armen kwaad gedaan hebben. Jakobus veroordeelt rijkdom niet, maar het goddeloze en misbruikende gedrag van deze rijke mensen. Het is een waarschuwing zowel voor de godvruchtige en goddeloze om voorzichtig te zijn met materialisme en hebzucht. Het is ook een waarschuwing voor iedereen dat Gods gerechtigheid dreigend, intens en onontkoombaar is.
In welke moeilijke omstandigheid word je verleid om te twijfelen aan Gods wraak in jouw eigen lijden? God blijft standv…

Week 4 maandag

LEES Jakobus 4:13-17
13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. 15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. 16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

SOAP Jakobus 4:13-17 Jakobus wil gelovigen leren om te spreken met een houding van nederigheid wat betreft onze toekomstplannen en -dromen. Hij noemt hetslecht roemen als gelovigen denken dat we de macht en controle hebben over ons eigen leven en onze bestemming. We zijn gemaakt door God voor Hem. Gelovigen zijn gered door het kostbare bloed van Jezus, en daarmee heeft Hij het recht op ons leven.
Wat is jouw reactie op Jezus claim op jouw le…