maandag 25 september 2017

Geroepen om vertegenwoordigers te zijnIk zat op de bank in zijn kantoor en ik bad of God me wilde helpen om vriendelijk te reageren. Tegenover mij zat mijn baas, die een christelijke man was, en ik werkte op een christelijke school. De laatste weken had hij mijn capaciteiten in twijfel getrokken, mijn motieven niet herkend en me de verantwoordelijkheden waar ik zo van hield afgenomen. Hij had me een proeftijd gegeven.  

Ik werkte al lang op deze school toen hij er kwam werken. Sterker nog, ik ben daar opgegroeid. Ik leerde Christus kennen toen ik daar in de kapel een dienst bijwoonde en ik vond het geweldig om nu iets terug te kunnen doen als leerkracht voor de kinderen die in de lokalen zaten waar ik ook zes jaar heb gezeten.  

Maar nu is de nieuwe baas me een doorn in het vlees. Op de een of andere manier vindt hij me gewoon niet aardig en dat kan me mijn baan kosten. Maar het was meer dan een baan. Het is mijn bediening, mijn roeping waar mijn hart ligt. Ik heb daar ruim tien jaar gewerkt en ik vond het steeds geweldig.  

Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik ging terug naar mijn lokaal en ik sloot de deur. Ik ging zitten aan een van de tafeltjes van mijn leerlingen en ik opende mijn bijbel en vroeg God om hulp. Ik had Zijn leiding nodig. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, dus ik zocht eerst mijn Meester.  

Het was de tweeëntwintigste dag van de maand, dus ik las Spreuken 22 en ik bad bij elk vers. Toen ik bij vers elf aankwam, hoorde ik de heldere stem van de Heilige Geest die me orders voor de strijd gaf: 

Wie reinheid van hart liefheeft, en vriendelijkheid van zijn lippen: een koning is zijn vriend. 
Echt, Heer? Ik begreep precies wat God van me vroeg, maar ik wist niet goed of ik gracieus en liefdevol wilde zijn voor een man die mijn leven wilde verwoesten. Ik riep het uit naar God, vroeg hem om kracht en ik bad om Gods zegen voor mijn baas. Ik vroeg God om me te helpen om met vreugde te dienen in deze hele ongemakkelijke situatie.  

In 1 Timotheüs 6 moedigt Paulus Timotheüs aan om de kerk de te leren om wijze keuzes te makenWe kunnen de reactie van mensen onder wiens autoriteit we zijn geplaatst nooit in de hand houden, maar we kunnen ervoor kiezen om hen respectvol te eren in de naam van Christus door op te komen dagen en trouw te dienen.  

We zijn geroepen om voorwaarts te gaan en ijverig te zijn. Niet om ons terug te trekken en gedesillusioneerd te raken. We winnen de oorlog door de voeten van onze tegenstanders te wassen.  

Als ik in de verleiding kom om te klagen over hoe iemand me behandelt, bedenk ik dat Jezus de handdoek oppakte en neerknielde om Judas’ voeten te wassen. Hij gaf het juiste voorbeeld dat we kunnen volgen. We zijn geroepen om Christus te representeren door meer moeite te doen dan nodig, zelfs wanneer ons geen beloning wacht.  

Ik weet niet hoe jij er vandaag instaat, vriend. Misschien heb je een lastige baas of negatieve buurman. Misschien word je beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan, of geef je alles terwijl niemand ziet hoe hard je werkt. Ik wil dat je weet dat God ziet hoe je probeert om Zijn stem te gehoorzamen en dat Hij blij is met je offer.  

Oh, trouwens, ik hield mijn baan. En toen de baas ontslag nam en op een andere school ging werken, gaf hij me een hand en vertelde hij me hoe zijn mening over mij veranderd was. Hij zag mijn trouwe inzet en hij waardeerde dat.  

Mag God ons de genade schenken om de strijd aan te gaan en trouw te dienen, zelfs als het lastig is.  

Houd het Geloof vast, 

Lyli


Bid deze week voor de mensen die God als autoriteit in je leven heeft geplaatst en probeer een manier te vinden om je extra in te zetten deze week als je Christus mag vertegenwoordigen in je werk.Week 4 maandagMaandag LEES: 6:1-2 SOAP: 6:2

En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede deelhebben aan deze weldaad.
Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan.
SOAP
Wat een geweldige geschenk als we mensen boven ons mogen hebben die broers en zussen in Christus zijn! We zouden voor onze bazen moeten werken “als voor de Heer”, we mogen weten dat ons werk onze liefde voor Christus laat zien en het Lichaam opbouwt. Waar ben jij te gemakkelijk en laat je steken vallen als werknemer? Welke stappen kan jij deze week nemen in woord en daad om vrijgevig je werkgever te dienen en dankbaarheid te laten zien? In plaats van een focus voor WIE we werken en of zij het waard zijn om zo hard ons best te doen, zouden we moeten focussen op WIE wij mogen dienen: Christus.

Lieve Jezus,


Help mij om U trouw te dienen in mijn werk, wetend dat wanneer ik U eer, mijn werk niet te vergeefs is. Vergeef mij voor de keren dat ik te kort schoot op dit gebied, en geef mij Uw kracht om elke taak met dankbaarheid, uitmuntendheid en genade uit te voeren. God, omdat U altijd zo vrijgevig voor mij bent, bid ik dat mijn hart als reactie U wil eren om een zegen te zijn voor mijn werkgever. Amen.

zaterdag 23 september 2017

Reactie week 3


1. Beschrijf in je eigen woorden wat het betekend om je ‘geweten met een brandijzer te hebben toegeschroeid’ en hoe zou dit kunnen gebeuren? 

2. Wat moest Timotheüs doen om een goede dienaar te zijn (vers 6)?

3. Wat leert vers 8 ons over de lichamelijke oefening tegenover de oefening van de godsvrucht? Is het goed om ons lichaam te negeren? Waarom wel of waarom niet?

4. Wie moet er zorgdragen voor de weduwen?


5. Hoe oud moet een weduwe zijn om gekozen te worden of om aangenomen te worden? Wat betekent het om ‘gekozen’ te worden? 

vrijdag 22 september 2017

Heb je leiders liefBen je ooit in een kerk geweest met een onbetrouwbare leiderschap? Waar het onderwijs onbijbels en oppervlakkig was? Wij kwamen ooit in een kerk waar de de hoofdtekst van de dienst bestond uit een tijdschriftartikel. De bijbel was alleen maar een toevoeging. Onnodig te zeggen dat we er nooit terug zijn geweest.
Paulus was niet alleen bezig met het oplossen van problemen in de gemeente van Efeze, maar moedigde Timoteus ook aan om als voorganger? flink te arbeiden. Hij had zichzelf ten taak gesteld de jonge Timoteus te helpen en richting te geven in zijn verantwoordelijkheid een herder te zijn voor de mensen in de gemeente van Efeze.
In ons tekstgedeelte geeft Paulus Timoteus verschillende adviezen, maar impliciet zien we in dit gedeelte eveneens wat we als gelovigen zouden moeten doen in de plaatselijke kerk. 
1. Voorgangers zijn er om te prediken
God heeft ons herders en leraars gegeven die we moeten eren en respecteren (vers 17). Als zij de gemeente leiden en onderwijzen mogen we ons vertrouwen in hen stellen en van hen leren. Dat betekent wel het één en ander.
Ten eerste, moet het voor onszelf duidelijk zijn dat we deel zijn van een gemeente waar de voorgangers echte liefde voor de Heer hebben, de Bijbel hoog houden en daardoor altijd het Woord prediken.
Ten tweede is het nodig dat we ontvankelijk zijn om te leren. We moeten leerlingen zijn die het Woord graag uitgelegd en toegepast krijgen in ons leven. In plaats van een verdedigende houding aan te nemen, moeten we nederig de waarheid van Gods woord wat gepredikt wordt accepteren, zelfs als die waarheid hard is.
2. Voorgangers zijn er om te vermanen
God gaf voorgangers de taak om ons te vermanen wanneer we doorgaan met zondigen zonder berouw te hebben. (vers 20) Het is één van de manieren waarop zij zorg dragen voor onze zielen. Het betekent NIET dat we zondeloos moeten zijn, maar dat we in de praktijk van ons leven steeds weer berouw hebben omdat we onderkennen dat we zondaars zijn. In de eerste Johannesbrief wordt ons gezegd dat wie zegt geen zonde te hebben een leugenaar is. (1 Joh 1: 8)
Ik houd van wat Charles Spurgeon schreef over berouw: Hij zegt: "Berouw is de ontdekking van het kwaad van de zonde, rouw dat we de zonde begaan hebben, en een beslissing die op te geven."
We hebben allemaal onze strijd met zonde; we kunnen er niet omheen. Maar we kunnen elkaar helpen niet alleen onze zonden te zien, maar er tegen te vechten.
3. Voorgangers zijn er om te bemoedigen
Zoals voorgangers in liefde mensen tot berouw oproepen, zo zijn ze ook geroepen hun gemeente de waarheid te leren en te bemoedigen in godvruchtigheid en goede werken. Het voelt goed als we bemoedigd worden. Bemoediging laat ons dóórgaan, zelfs als het leven lamlendig is of de strijd te zwaar lijkt.
Maar dit betekent dat we zichtbaar godvruchtig hebben te leven (vers 25), niet om eer van mensen te ontvangen of oppervlakkig gevlei, maar tot eer van God en tot bemoediging van elkaar en degenen om ons heen.
Het werk van een voorganger is niet gemakkelijk. In plaats van eer ontvangen ze vaak kritiek. Velen zijn aan het muggenziften tijdens een dienst in plaats van er te zijn met de houding iets te willen leren. Velen zijn beledigd als zonde echt zonde genoemd wordt, speciaal wanneer het wel heel dichtbij komt. 
Daarom is het zo belangrijk een thuisgemeente te vinden waar godvruchtige leiders zijn en Christus elke week wordt gepredikt. Een gemeente waarin het leven authentiek is, zodat we elkaar kunnen helpen zonden te overwinnen en te groeien in heiligheid.
Kijkend naar Jezus,


Week 3 vrijdagVrijdag LEES: 5:17-25 SOAP: 5:18-19

Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn.SOAP
Het is moeilijk om een kerk te leiden als Satan je overal tegenwerkt. Het helpt niet als de mensen die je dient erg kritisch zijn. Niemand is perfect. We hebben allemaal onze zwakheden, moeite met zonde en hebben een grote dosis vergeving en genade nodig. Eén van de grootste geschenken die je leiders in je kerk kan geven is je dankbaarheid. Wees dankbaar voor al het werk wat zij doen en zegen hen in je gebeden. Vergeet niet dat we middenin een strijd zitten. Leg je erop toe om hen consistent te blijven bemoedigen en hen op te bouwen die aan jou bouwen.

Lieve Jezus,

Help mij om een bemoediging te zijn voor mijn dominee of voorganger en andere leiders in mijn kerk. Bescherm hen en zegen hen. Laat hen weten dat ze belangrijk zijn, geliefd en zo van belang zijn voor het geweldige werk wat U doet. Amen.

donderdag 21 september 2017

Week 3 donderdagDonderdag LEES: 5:11-16 SOAP: 5:14-16

Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding tot laster geven. Want sommigen hebben zich al afgewend, de satan achterna. Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.


SOAP
Kun jij je voorstellen hoe de wereld eruit zou zijn als we allemaal zouden zorgen voor elkaar zoals God het bedoelt heeft - als we ons bezig houden met het opbouwen van onze kinderen, buren uitnodigen voor maaltijden en mensen in nood dienen? Oh mensen, we hebben genoeg werk hier te doen voor ons hele leven, en dat is precies wat God voor ogen heeft! Opnieuw en opnieuw vertelt Paulus ons dat we zorg moeten dragen voor onze familie en hen die in onze kerken zijn. Het zegent hen niet alleen, het vertelt de wereld ook dat we anderen belangrijk vinden... en zo is God.

Lieve Jezus,

Help mij om mogelijkheden te zoeken om beschikbaar te zijn en om U handen en voeten te zijn voor de mensen die U in mijn leven heeft geplaatst. Vader, U heeft ons gezegend om tot een zegen te zijn voor anderen. Vergeef ons voor de keren dat we getreuzeld hebben om mensen in nood te dienen vanwege onze hebzucht, zelfvoldoening en ons oordeel. Oh God, verander ons hart zodat we gekend mogen worden als vrouwen die bekend staan om hun compassie, vrijgevigheid en liefde voor U. Of het onze tijd is of onze rijkdom, help ons om wijs te investeren zodat een kijkende wereld Uw liefde door ons heen mag zien. Amen.

woensdag 20 september 2017

Van wie houd jij?Ik haalde de laatste broodjes uit de oven toen ze binnen kwamen stuiteren. Het was maandagmiddag en tussen het huiswerk en het avondeten in was de geur van de broodjes genoeg om hun ongeduldige magen voor hen te laten spreken.  

´Mag ik een warme alsjeblieft?’ 

Ze buitelden bijna over elkaar heen en het leek alsof ze allemaal tegelijk vroegen om een broodje en hun handen uitstrekten. Van persoonlijke ruimte was geen sprake meer. Ik bracht een maaltijd naar een zieke vriend, maar vandaag had ik bewust meer gemaakt voor hen. Mijn hart kon wel barsten van vreugde. Oh Jezus, U heeft me zo ver gebracht. Lachjes en knuffels. Zoveel liefde vulde de keuken toen de warme broodjes in de handjes verdwenen van degenen van wie ik het meeste houd.  

Van wie houd jij? 

Het lijkt een ontzettend simpel gebaar met een veel te emotionele reactie, maar ik kan me de dag nog goed herinneren dat mijn liefde maar beperkt was en ik vaker dan nodig was ‘nee’ zei. Vaker dan ik zou willen toegeven werd ik overweldigd door de vragen van degenen die me dierbaar waren. Te vaak gaf ik het beste van mezelf buitenshuis, zodat voor mijn familie alleen ongeduldige restjes overbleven, alsof zij een obstakel waren of op een tweede plek kwamen. 

Oh, God, vergeef me. 

In 1 Timotheüs 5 vermaant Paulus Timotheüs met de instructies over hoe hij eer en respect kan geven aan bepaalde individuen in de kerk. Het is interessant dat de familie al snel ter vergelijking naar voren wordt gebracht: 

Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. 1 Tim. 5:4 

Paulus’ woorden zouden ons niet alleen maar moeten laten nadenken over de manier waarop wij liefde, eer en respect betonen aan mensen in de kerk, maar ook over hoe we godsvrucht laten zien aan degenen dien ons het beste kennen – onze eigen families. Dit zijn lastige vragen en ik daag je uit om er deze week over na te denken: 

Probeer ik mensen in mijn kerk en familie regelmatig te bemoedigen, te eren en hulp te bieden als ik dat kan, of ben ik gefrustreerd door de noden van anderen als ik mijn eigen belang dien?  

Probeer ik waarde, genade en liefde te laten zien aan mensen, of investeer ik alleen in hen die ik kan gebruiken voor mijn eigen status of eigen agenda?  

Laat ik mijn liefde voor God zien in hoe ik anderen behandel in mijn familie en mijn kerk, of ben ik vaak onbeschikbaar? 

Ben ik een godsvruchtig voorbeeld voor de volgende generatie in de manier waarop ik van anderen hou en in de manier waarop ik voor anderen zorg? 

Oh Vader, verander de manier waarop wij anderen liefhebben, zodat we meer op U lijken. 

Voor onze families. 

Voor Uw kerk. 

Voor het licht van het evangelie en voor de Glorie van Christus… 

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.”- 2 kor. 4:4-6 

Van wie kun je op een goede manier houden vandaag? 

Aan Zijn voeten, 

Whitney